kamagra gel cialis 5mg kamagra kaufen kamagra oral jelly kamagra schweiz viagra kaufen viagra generika cialis generika viagra suisse cialis suisse kamagra suisse levitra suisse levitra générique cialis generique kamagra gel viagra generique cialis originale cialis svizzera kamagra oral jelly kamagra svizzera
Chức năng nhiệm vụ

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Văn hóa –Thể thao huyện Sơn Động là đơn vị sự nghiệp trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp  của UBND huyện Sơn Động; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Văn hóa- Thể thao Sơn Động có có chức năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của huyện;

 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương;

 Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở;

Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp UBND huyện xây dựng và ban hành kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao và du lịch hàng năm. Hướng dẫn, các nhà văn hóa. Các Câu lạc bộ, thư viện, tủ sách cơ sở.

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, thư viện câu lạc bộ, lớp năng khiếu nghệ thuật;  các hoạt động thể dục thể thao hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; phong trào văn hóa - thể dục thể thao ở cơ sở. Thông qua đó phát hiện và bồi dưỡng các hạt nhân có năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sưu tầm bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

3. Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

1. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa- Thể thao gồm: Giám đốc và không quá hai Phó Giám đốc.

a) Giám đốc: Là người đứng đầu Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, về nhân sự, tài sản và toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

b) Các Phó Giám đốc: Giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công; khi vắng mặt, Giám đốc có thể ủy quyền cho Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của Trung tâm;

c)  Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm  theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu chuyên môn, nghiệp vụ

a) Tổ hành chính- tổng hợp

Thực hiện nhiệm vụ về hành chính-quản trị, tổng hợp; xây dựng kế hoạch tài chính, khai thác, tổ chức các dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở phát huy hiệu quả năng lực cán bộ, cộng tác viên và cơ sở vật chất của Trung tâm.

b) Tổ văn hóa- văn nghệ

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ hoạt động nhà văn hóa câu lạc bộ; bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn  nghiệp vụ về văn hóa văn nghệ cho cơ sở.

c. Tổ thể dục- Thể thao                            

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tập luyện, thi đấu thể dục-thể thao, hướng dẫn phong trào thể dục- thể thao cho cơ sở.

d) Tổ thông tin-Tuyên truyền

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động về tuyên truyền cổ động, tuyên truyền trực quan, triển lãm; phục vụ các nhiệm vụ chính trị đột xuất, cấp bách, các phong trào, cuộc vận động lớn của địa phương. 

Điều 4. Biên chế của Trung tâm

1. Biên chế của Trung tâm Văn hóa- Thể thao do UBND huyện quyết định theo định mức biên chế sự nghiệp, căn cứ chức danh và tiêu chuẩn ngạch viên chức chuyên môn.

2. Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu cụ thể, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để được ký hợp đồng lao động  theo đúng quy định của pháp luật. 

Chương III

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Điều 5. Kinh phí hoạt động

    1. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao được huy động, bao gồm:

    a. Từ ngân sách Nhà nước cấp đảm bảo cho các hoạt động theo kế hoạch được duyệt thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị.

    b) Các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp:

- Hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn;

- Hoạt động dịch vụ, tài trợ, vốn liên doanh, liên kết và các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Nội dung chi:

a) Chi đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ;

b) Chi phục vụ các hoạt động dịch vụ, liên kết;

c) Chi đảm bảo phát triển sự nghiệp, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định và theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

3. Cơ chế tài chính:

Thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ.  

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Quan hệ công tác

1. Trung tâm Văn hóa- Thể thao Sơn Động chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

      2. Trung tâm Văn hóa- Thể thao Sơn Động chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND huyện.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sơn Động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện về công tác quản lý Nhà nước đối với Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện.

4. Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện Sơn Động hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.  

5. Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện  Sơn Động quan hệ với các đối tác trong việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Văn Sơn

Thông báo
Quảng cáo
quảng cáo phải 01quảng cáo phải 1quảng cáo phải 2quảng cáo phải 3quảng cáo phải 4
Thống kê truy cập
banner trái
qctruotphai
canada goose milano duveticapiumini parajumpers outlet segusino woolrich outlet barbour italia canada goose uomo giacca barbour canada goose roma belstaff outlet piumini duvetica canada goose outlet belstaff pelle peuterey saldi barbour giacca canada goose italia belstaff milano barbour uomo parajumpers segusino belstaff uomo canada goose prezzi
 
 
 
Thiết kế website